Blue Flower

Artikel 1: Definities

Diensten: het leveren van gekwalificeerd personeel voor het uitvoeren van werkzaamheden op en rond het spoor
Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten
Overeenkomst: Vastgelegde afspraken tussen de opdrachtgever en MBLS BV op grond waarvan MBLS BV haar diensten aan de opdrachtgever ter beschikking

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opdrachten, aanbiedingen en overige overeenkomsten die door MBLS BV worden uitgevoerd voor haar opdrachtgever.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk beschreven en overeengekomen.
2.3 Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing mits schriftelijk overeengekomen.
2.4 MBLS BV heeft het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zonder tussenkomst van opdrachtgever. 
2.5 De opdrachtgever wordt geacht ingestemd te hebben met de algemene voorwaarden wanneer deze eenmaal van toepassing zijn geweest voor een geleverde dienst of diensten.

Artikel 3: Offertes, Overeenkomsten

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van MBLS BV zijn vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst wordt geacht van kracht te zijn als de uitvoering door MBLS BV gestart is. 
3.3 De prijs zoals in de vrijblijvende offerte gemeld door MBLS BV, in de situatie zoals vermeld in artikel 3 lid 3.2, is dan ook van kracht.

Artikel 4: MBLS BV

MBLS BV levert gekwalificeerd personeel voor het uitvoeren van werkzaamheden op en rond het spoor voor gecertificeerde spoorwegondernemingen en andere partijen waarmee MBLS BV tot een overeenkomst komt. 

MBLS BV levert:
- Machinisten VB
- Rangeerders
- Wagencontroleurs

Artikel 5: Gegevens

5.1 Opdrachtgever garandeert haar volledige medewerking voor de uitvoering van de overeengekomen dienst met MBLS BV.
5.2 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met verstrekte informatie en ervoor te zorgen dat MBLS BV de dienst kan uitvoeren conform geldende regelgeving.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van door hem verstrekte gegevens in de dienstkaartjes en voor de deugdelijkheid en geschiktheid van door hem ter beschikking gesteld materieel of voorgeschreven hulpmiddelen.
6.2 Opdrachtgever zorgt voor tijdige informatie in het geval van wijzigingen of aanpassingen in de diensten van MBLS BV.

Artikel 7: Intellectuele eigendommen

7.1 Alle intellectuele eigendommen met betrekking tot de diensten van MBLS BV, zoals: teksten, afbeeldingen, foto’s, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, overige materialen berusten bij MBLS BV.

Artikel 8 Annulering

8.1 Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren gelden de annuleringafspraken zoals deze zijn overeengekomen tussen beide partijen in de overeenkomst.
8.2 Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren en wordt 50% van de totale aanneemsom inclusief BTW, als annuleringskosten in rekening gebracht, dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 9: Gebruik gegevens voor diensten

9.1 Alle gegevens die door MBLS BV en opdrachtgever worden gebruikt voor de uitvoering van haar diensten zullen strikt vertrouwelijk worden behandelt, en alleen voor de uitvoering van de diensten zoals overeengekomen. Het is niet toegestaan gegevens te gebruiken voor enig ander doel.

Artikel 10: Wijzigingen

10.1 In geval van niet nakomen door opdrachtgever van enige verplichting van de overeenkomst en in geval van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging van de omstandigheden waaronder MBLS BV mocht vertrouwen de opgedragen diensten te kunnen uitvoeren, is opdrachtgever gehouden tot bijbetaling op basis van de door MBLS BV werkelijk bestede tijd en werkelijk gemaakte kosten. Voor vaststelling van de kosten wordt uitgegaan van de in de opdracht vermelde tarieven, dan wel, mochten de kosten niet in de opdracht gespecificeerd zijn opgenomen, de binnen MBLS BV gebruikelijk gehanteerde tarieven.
10.2 Wanneer na totstandkoming van de overeenkomst een stijging van kosten van lonen, materialen, belastingen of andere heffingen van overheidswege of premies plaatsvindt, heeft MBLS BV het recht die stijging door te berekenen, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 11: Tekortkomingen

Wanneer opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na het afronden van de geleverde dienst aan MBLS BV schriftelijk kennis heeft gegeven van enige tekortkoming, dan wordt die dienst geacht zonder tekortkomingen te zijn uitgevoerd en door opdrachtgever te zijn aanvaard en vervalt het recht van opdrachtgever zich op enige tekortkoming van MBLS BV te beroepen. 

Artikel 12: Geheimhouding

Opdrachtgever verplicht zich tot strikte geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die haar toekomt via de MBLS BV zoals MBLS BV dit ook zal doen aangaande informatie van haar opdrachtgevers.

Artikel 13: Overmacht

MBLS BV kan niet aansprakelijk worden gesteld aan enige verplichting als gevolg van overmacht. Overmacht is een niet toerekenbare tekortkoming veroorzaakt door weer, verkeer of ziekte.

Artikel 14: Garantie

MBLS BV kan garanderen enkel gekwalificeerd personeel in te zetten voor de door opdrachtgever gevraagde diensten.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 MBLS BV zal in geval van directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever niet totaal aansprakelijk kunnen worden gesteld, echter beperkt tot het bedrag voor de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever.
15.2 MBLS BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
15.3 MBLS BV sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit, direct of indirect, voortvloeiend uit de geleverde diensten.
15.4 De beperkingen zoals opgenomen in artikel 14 voor directe en indirecte schade zijn niet van toepassing als schade is te wijten aan opzet of grove schuld van MBLS BV.

Artikel 16: Vrijwaring

MBLS BV is door opdrachtgever volledig gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden voortvloeiende uit of verband houdende met door haar geleverde diensten.

Artikel 16: Betalingsvoorwaarden

16.1 Opdrachtgever dient, het verschuldigde bedrag voor de diensten te betalen, volgens de op de factuur, aangegeven wijze binnen 30 dagen na factuurdatum.
16.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
16.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is MBLS BV gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Daarnaast is MBLS BV gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten of te beëindigen mocht de betalingsverplichting niet worden voldaan, dit ook naar aanmaningen van MBLS BV.
16.4 Als MBLS BV genoodzaakt is rechtskundige hulp van derden in te roepen voor de inning van schulden, zullen alle hiervoor gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten door de betreffende opdrachtgever aan MBLS BV worden vergoed.

Artikel 17: Zekerheid

17.1 Indien MBLS BV reden heeft tot twijfelen aan het nakomen van verplichtingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht om MBLS BV op verzoek zekerheid te stellen.
17.2 Indien opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichting van 30 dagen is MBLS BV gerechtigd de overeenkomst op te schorten zolang de opdrachtgever niet aan het betalingsverzoek heeft voldaan.

Artikel 18: Duur en beëindiging

18.1 Iedere overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, met uitzondering van die gevallen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.
18.2 Beide partijen hebben recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, rekening houdend met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten.
18.3 in geval een van beide partijen in faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 19: Overig

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan het gerechtshof te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door MBLS BV worden aangepast. Het advies voor de opdrachtgevers is om regelmatig deze algemene voorwaarden te bekijken.